Важлива інформація для відвідувачів з України - Wichtige Hinweise für Einreisende aus der Ukraine

Безвізовий в'їзд - Visafreie Einreise:

 • Українці з біометричним паспортом можуть в'їжджати в країну безвіз і перебувати в ФРН протягом 90 днів без дозволу на проживання. - Ukrainer können mit einem biometrischen Pass visafrei einreisen und sich für 90 Tage, ohne einen Aufenthaltstitel, in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten.
 • Після закінчення 90 днів Реєстраційне управління іноземців може продовжити перебування ще на 90 днів як дозвіл на проживання. - Nach Ablauf der 90 Tage ist durch die Ausländerbehörde eine Verlängerung des Aufenthalts für weitere 90 Tage als Aufenthaltserlaubnis möglich.
 • Навіть для громадян України без біометричного паспорта, які вже перебувають у Німеччині з шенгенською візою, візу можуть продовжити на 90 днів. - Auch für ukrainische Staatsangehörige ohne einen biometrischen Pass, die sich bereits mit einem Schengen-Visum in Deutschland aufhalten, kann das Visum für 90 Tage verlängert werden.
 • Кожен, хто відповідає відповідним вимогам проживання, може подати заяву на отримання посвідки на проживання для навчання, кваліфікованого працевлаштування з визнаною професійною підготовкою або академічною освітою та возз'єднання сім'ї з чоловіком без відповідної візової процедури. Про це повідомляє Служба реєстрації іноземців. - Wer die jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Studium, Ausbildung, qualifizierte Beschäftigung mit anerkannter Berufsausbildung bzw. akademischer Bildung und Familiennachzug zum Ehegatten ohne entsprechendes Visumverfahren beantragen. Dazu berät die Ausländerbehörde.

Важлива примітка - Wichtiger Hinweis:

Якщо ви вже перебуваєте в районі Нордхаузен і ще не зареєструвалися в Управлінні реєстрації іноземців, ви можете скористатися цією короткою онлайн-анкетою, щоб надати свої найважливіші дані! - Wenn Sie sich bereits im Landkreis Nordhausen aufhalten und noch nicht bei der Ausländerbehörde  gemeldet haben, können Sie über diesen kurzen Online-Fragebogen Ihre wichtigsten Daten mitteilen!

Важливою є реєстрація/реєстрація в реєстраційному офісі резидента -Wichtig ist die Meldung/Registrierung beim Einwohnermeldeamt:

 • Після вашого приїзду, будь ласка, зареєструйтесь у відділі реєстрації відповідальних мешканців відповідного міста або муніципалітету. Там ви отримаєте підтвердження про реєстрацію. - Nach Ihrer Einreise melden Sie sich bitte beim zuständigen Einwohnermeldeamt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde an. Dort erhalten Sie eine Meldebestätigung.
 • Якщо у вас немає біометричного паспорта, будь ласка, зв'яжіться з реєстраційним офісом іноземців перед реєстрацією. - Sind Sie nicht im Besitz eines biometrischen Passes kontaktieren Sie bitte vor der Anmeldung die Ausländerbehörde.
 • Для реєстрації в місті Нордхаузен ви знайдете додаткову інформацію тут. - Für Anmeldungen im Stadtgebiet Nordhausen finden Sie hier weitere Informationen.
 • Для реєстрації в інших муніципалітетах району Нордхаузен, будь ласка, повідомте про це безпосередньо на місці в ратуші або муніципальній адміністрації. - Für Anmeldungen in anderen Gemeinden des Landkreises Nordhausen informieren Sie sich bitte direkt vor Ort im Rathaus bzw. der Gemeindeverwaltung.

Заява на продовження/дозвіл на проживання -Antrag Visaverlängerung/Aufenthaltserlaubnis:

 • Для продовження безвізового перебування в якості дозволу на проживання ще на 90 днів, будь ласка, заповніть наступну заяву вчасно для подальшої обробки. - Für eine Verlängerung des visafreien Aufenthaltes als Aufenthaltserlaubnis für weitere 90 Tage, füllen Sie bitte folgenden Antrag rechtzeitig zur weiteren Bearbeitung aus.
 • Для кожного дорослого потрібно окрема заява. Неповнолітні діти можуть бути вказані в заяві батьків. - Für jede volljährige Person ist ein gesonderter Antrag erforderlich. Minderjährige Kinder können in dem Antrag eines Elternteiles aufgeführt werden.
 • Контрольний список для подачі заяви на отримання дозволу на проживання або продовження візи - Checkliste für die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis bzw. Visumverlängerung:
 1. Біометричний паспорт або інший документ, що посвідчує особу - Biometrischer Pass oder anderes Identitätsdokument
 2. Підтвердження реєстрації - Meldebestätigung
 3. Заява про продовження візи або посвідчення на проживання - Antrag Visaverlängerung bzw. Aufenthaltserlaubnis
 4. Біометрична фотографія кожної людини (біометричні фотографії також можна зробити в фотореєстромі в службі громадянина районного офісу Нордхаузена, коштує: 7,90€) - ein biometrisches Foto von jeder Person (biometrische Fotos können auch am Fototerminal im Bürgerservice des Landratsamtes Nordhausen erstellt werden, Kosten: 7,90€).
 • Будь ласка, надішліть нам документи, підтвердження реєстрації, а також копії / фотографії ваших паспортів по електронній пошті auslaenderwesen@lrandh.thueringen.de (Примітка: Будь ласка, заповнюйте анкету латиницею, а не кирилицею, форма також може бути відправлена без підпису, підпис може бути складений пізніше). - Bitte übersenden Sie uns die Antragsunterlagen, die Meldebestätigung sowie Kopien/Fotos Ihrer Reisepässe per E-Mail an (Hinweis: Bitte füllen Sie das Formular in lateinischer Schrift aus, nicht mit kyrillischen Buchstaben. Vielen Dank!Das Formular kann auch ohne Unterschrift verschickt werden, die Unterschrift kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden).
 • Потім ви отримаєте зустріч (термін) від реєстраційного офісу іноземців для особистого інтерв'ю. - Danach erhalten Sie von der Ausländerbehörde einen Termin für Ihre persönliche Vorsprache.

Справка та додаткова інформація - FAQ und weitere Informationen::

Інформація з питань подання притулку - Hinweis zum Thema Asylantrag

4 березня 2022 року Європейська Рада прийняла необхідне рішення щодо прийому переміщених осіб відповідно до пункту 1 статті 5 Директиви Ради 2001/55/EC від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту. Це набуло чинності того ж дня.

З набуттям чинності резолюцією розділ 24 Закону про проживання (надання місця проживання для тимчасового захисту) поширюватиметься безпосередньо на групу осіб, на яку поширюється дія резолюції Ради; Це означає, що з цього моменту ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання.

Крім того, незабаром набуде чинності розпорядження Федерального міністерства внутрішніх справ та вітчизняної Республіки, яке дозволить громадянам України та іншим громадянам третіх країн легально в’їжджати та перебувати у зв’язку зі збройним конфліктом у небюрократичний спосіб. Це також дає змогу подолати ситуацію згідно із законодавством про проживання, доки не буде видано дозвіл на проживання відповідно до розділу 24 Закону про проживання.

Це означає, що переселенці з України не повинні проходити процедуру надання притулку. Прохання про надання притулку більше не потрібно. Тому громадянам України наразі рекомендується не звертатися за притулком. Шукачі притулку отримують такі ж фінансові вигоди, як і вислані, які отримують дозвіл на проживання відповідно до розділу 24 Закону про проживання. Однак право подати заяву про надання притулку залишається незважаючи на це.

Der Europäische Rat hat am 4. März 2022 den erforderlichen Beschluss zur Aufnahme von Vertriebenen nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes getroffen. Dieser ist am gleichen Tag in Kraft getreten.

Mit Inkrafttreten des Beschlusses kommt § 24 AufenthG (Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz) für den vom Ratsbeschluss zwingend umfassten Personenkreis unmittelbar zur Anwendung; das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt entsprechende Aufenthaltserlaubnisse beantragt werden können.

Darüber hinaus wird in Kürze eine Verordnung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat in Kraft treten, die die legale Einreise und den Aufenthalt ukrainischer Staatsangehöriger und anderer Drittstaatsangehöriger im Zusammenhang mit der kriegerischen Auseinandersetzung unbürokratisch ermöglicht. Diese ermöglicht auch eine Überbrückung der aufenthaltsrechtlichen Situation bis zur Erteilung von Aufenthaltstiteln nach § 24 AufenthG.

Damit müssen Vertriebene aus der Ukraine kein Asylverfahren durchlaufen. Ein Asylantrag ist nicht mehr erforderlich. Ukrainischen Staatsangehörigen wird deshalb empfohlen, derzeit von der Stellung eines Asylantrages abzusehen. Asylbewerber erhalten die gleichen finanziellen Leistungen wie Vertriebene, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erhalten. Das Recht, einen Asylantrag zu stellen, besteht jedoch unabhängig davon fort.

Зв'яжіться з імміграційною службою - Kontakt Ausländerbehörde

Районний офіс Нордхаузен - Landratsamt Nordhausen

Управління іноземців - Ausländerbehörde
Берінгштрассе 3 - Behringstraße 3
99734 Нордхаузен - 99734 Nordhausen

телефон - Tel: +49 3631 911 31 99
електронна пошта - E-Mail: